STYPENDIA

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem STYPENDIA oferującym informacje o:
- stypendiach socjalnych;
- stypendiach specjalnych dla osób niepełnosprawnych;
- stypendiach rektora dla najlepszych studentów;
- zapomogach losowych.
O powyższe stypendia może ubiegać się zarówno student studiów stacjonarnych jak i studiów niestacjonarnych.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać powyższe stypendia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wygenerowanego z systemu USOSweb, wydrukowanego i podpisanego).

Wypłaty stypendiów (socjalnych, specjalnych, zapomóg) - terminy wypłat stypendiów w roku akademickim 2017/2018

Przyznane świadczenia wypłacane są przelewem na wskazane we wniosku indywidualne konto bankowe studenta. Numer konta bankowego student samodzielnie wczytuje do USOSweb -> Zakładka: Dla Studenta -> Moje studia -> Stypendia -> Konto bankowe studenta.
Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób fizycznych lub prawnych, wskazanych przez studenta.