PRZED WYJAZDEM

Niezależnie od wyznaczonych przez BWZ procedur dalszego postępowania, o których studenci zostaną poinformowani w odpowiednim terminie przez BWZ, IKSI zobowiązuje ich do dopełnienia następujących procedur przed wyjazdem:
1) Po otrzymaniu potwierdzenia od BWZ, iż zostali oni zakwalifikowani na stypendium Erasmus+ należy przedstawić koordynatorowi ds. mobilności przedmioty, które student będzie realizował podczas stypendium,
2) Przedmioty należy przedstawić w formie tabeli "Tabeli Przed Mobilnością (TPM)",
3) Po zaakceptowaniu przez koordynatora programu, który student będzie realizował należy poprosić koordynatora o umożliwienie edycji przedmiotów w USOS,
4) Student uzupełnia uzgodnione przedmioty,
5) Po zakończeniu wprowadzania przedmiotów student zwraca się do koordynatora z prośbą o ich zaakceptowanie,
6) Po dokonaniu powyższych procedur, student wypełnia LA (do ściągnięcia ze strony BWZ) oraz przedstawia je koordynatorowi do podpisu a następnie zanosi je do BWZ (wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami).
7) Wszystkie przedmioty, dla których student nie znalazł odpowiedników stanowią różnicę programową. Student winien po rozpoczęciu mobilności skontaktować się z odnośnym wykładowcami celem uzgodnienia sposobu i trybu ich zaliczenia.

Tabela Przed Mobilnością (TPM)

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!