PO POWROCIE

Po powrocie ze stypendium programu Erasmus+ student jest zobowiązany niezwłocznie:
- wypełnić tabelę "Tabela po okresie mobilności (TPOM)" dostępną na stronach www Instytutu w dziale Erasmus+;
- wypełnioną tabelę, wraz ze skanem Transcript of Records (ToR) z uczelni zagranicznej, przesłać mailowo do koordynatora ds. mobilności.

Koordynator dokona przeliczenia uzyskanych w uczelni zagranicznej ocen na skalę polską.

Następnie student zobowiązany jest dokonać w e-LA w USOSie następujących czynności:
- dopisać przeliczone przez koordynatora oceny według skali polskiej (oceny należy wpisywać tylko w jednym miejscu!);
- uzupełnić dla każdego przedmiotu zagranicznego tłumaczenie jego nazwy na język angielski;
- wpisać liczbę godzin każdego przedmiotu zagranicznego;
- w polu "Komentarz" wypisać, jakiego (jakich) przedmiotów polskich dane zajęcia w uczelni zagranicznej są odpowiednikami, zgodnie z zatwierdzoną przez koordynatora TPOM.

Po wykonaniu powyższych czynności należy poprosić koordynatora o ostateczne zatwierdzenie kompletnego e-LA a następnie wrzucić zatwierdzoną TPOM do skrzynki koordynatora ds. mobilności, który następnie ją podpisuje i przekazuje do sekretariatu.
W przypadku zajęć, które według polskiego programu studiów trwają przez jeden semestr, oceny te są uznawane jako ostateczne.

W przypadku zajęć, które według polskiego programu studiów trwają przez cały rok, wykładowcy Instytutu są zobowiązani wziąć pod uwagę ocenę semestralną uzyskaną w uczelni zagranicznej przy wystawianiu oceny końcoworocznej. Student samodzielnie przesyła zatwierdzoną przez koordynatora tabelę do koordynatorów poszczególnych przedmiotów oraz, w razie potrzeby, informuje o tym wykładowców. Prosimy pamiętać o dołączeniu koordynatora ds. mobilności do korespondencji.

Tabela po okresie Mobilności (TPOM)

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!