Komisja Stypendialna dla studentów Instytutu KOMUNIKACJI sPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEj

Skład Komisji w roku akademickim 2017/18:

1. Magdalena Świder - przewodnicząca (studnetka III roku 1.st., AW)
2. Elvira Najafava - wiceprzewodnicząca (studentka II roku 1.st., AW)
3. dr Janina Pietraszkiewicz - wiceprzewodniczaca (pracownik dydaktyczny IKSI)
4. Martyna Żmijewska (studnetka II roku 1.st., NA)
5. Wiktoria Leskiv (studentka I roku 2.st., RA)
6. Agata Łokaj (studentka II roku 1.st., RA)
7. Olena Stets (studentka III roku 1.st. RA)
8. Natalia Wrzesińska (studentka I roku 2.st., RA)
9. mgr inż. Katarzyna Buczek (pracownik administracyjny, sporządzanie list stypendialnych)
 

Dyżury komisji w semestrze zimowym 2017/2018 (pokój 111):

poniedziałek 10.15-11.45
wtorek 10.15-13.30
czwartek 11.00-12.00

Konieczne jest umawianie się mailowo na dyżur.

Kontakt do Komisji: ks.iksi@uw.edu.pl

Poczta Komisji jest sprawdzana przynajmniej raz dziennie. Prosimy również wszystkie osoby, które złożyły wniosek o stypendium bądź zapomogę losową o regularne sprawdzanie swoich kont pocztowych – informacje o ewentualnym zwrocie wniosku do poprawy lub uzupełnienia będą przesyłane drogą elektroniczną.

Wszelkie dokumenty adresowane do Komisji, w tym aktualizacje oświadczeń o dochodach oraz wniosków można składać w Sekretariacie IKSI oraz w skrzynce pocztowej Komisji znajdującej się naprzeciwko Sekretariatu. Przypominamy, że każda kopia dowolnego dokumentu urzędowego dołączana do wniosku (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, wyrok sądowy itp.) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać organ wystawiający dokument lub notariusz albo członek Komisji bądź pracownik Sekretariatu IKSI pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginalnego dokumentu.

OGŁOSZENIE ws. procedury ustalania wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
Komisja Stypendialna IKSI UW informuje, że będzie występowała do właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie na jego podstawie opinii dotyczącej sytuacji majątkowej i dochodowej w rodzinie każdego studenta deklarującego wysokość dochodu na osobę w rodzinie poniżej progu minimum socjalnego tj. 351 złotych.
Podstawa prawna: art. 179 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); §16 Załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 września 2011 r.
Ponadto nakłada się na każdego studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego albo stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości lub pełnoletniego członka jego rodziny, który nie złożył zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego za rok 2011, obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego dochodu z pracy za granicą Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym 2011 lub o nieuzyskiwaniu takiego dochodu wg załączonego wzoru - pobierz
Podstawa prawna: §17 Załącznika nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 września 2011 r.